Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup Bachových esencí, poradenství v oblasti Bachových esencí, online kurzů a objednávku konzultací (dále též uváděno souhrnně nebo jednotlivě jako „produkt“, „produkty“) přes webové rozhraní www.misafialova.cz (dále též označované v textu jen jako „web“, „webové rozhraní“) provozované Michaelou Fialovou, IČ: 10904123, se sídlem Borová 23, Borová u Poličky, PSČ 569 82, (dále též jen jako „Prodávající“)

 • Nákup Bachových esencí (dále jen „Esence“) probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi mnou jako Prodávající a vámi jako Kupujícím. Poskytování Konzultací k Bachovým esencím probíhá na základě Smlouvy o poskytování Konzultací uzavřené mezi mnou jako poskytovatelem Konzultace (i tady pro zjednodušení dále jako Prodávající) a vámi jako klientem — příjemcem služby (konzultace). V dalším textu opět pro zjednodušení jako “Kupující”. Nákup online kurzů probíhá na základě Kupní smlouvy (dále též jen „Smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran Kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Poskytování konzultací probíhá na základě Smlouvy o poskytování konzultací uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem (jako příjemcem služby – konzultace). I proces uzavírání této smlouvy je popsán podrobně níže v těchto VOP, v čl. III. Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva na nákup Bachových esencí, online kurzu, tak Smlouva o poskytování konzultací. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě nebo Smlouvě o poskytování konzultací odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem nebo s užíváním internetových stránek www.misafialova.cz souvisí.
 • Mým cílem je, aby pro vás byl nákup na mých webových stránkách příjemně stráveným časem, abyste byli s nákupem naprosto spokojeni a abyste přesně věděli, co u mě naleznete, jak celý proces nákupu od jeho výběru až po dodávku probíhá, co můžete očekávat a jak vyřeším vaše požadavky. Toto vše naleznete v těchto VOP.
 • VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u mě nakoupíte vybrané produkty nebo objednáte konzultaci či službu. Prosíme, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko „Koupit“). Kontakt naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Koupit“ mi dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký zde popisuji. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako já připraveni splnit své závazky z následně uzavřené Smlouvy (tedy já především povinnost dodat vám produkt přesně podle vaší objednávky a vy svůj závazek zaplatit dohodnutou cenu).
 • Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Vím, že jich není zrovna málo, a proto pro rychlejší orientaci je tu obsah:

 

Obsah VOP:

 • Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek
 • Důležité pojmy (definice)
 • Objednávka a uzavření Smlouvy
 • Cena produktů a platba
 • Dodací podmínky
 • Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet
 • Odstoupení od Smlouvy
 • Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
 • Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
 • Závěrečná ustanovení
II. Důležité pojmy (definice)

 

 1. PRODÁVAJÍCÍ, POSKYTOVATEL.

Prodávajícím/Poskytovatelem je

Michaela Fialová, IČ: 10904123, DIČ: prodávající není plátcem DPH

se sídlem Borová 23, Borová u Poličky, PSČ 569 82

Kontaktní telefon: +420 777 152 247

Adresa pro doručování elektronické pošty: esence@misafialova.cz

 

 1. KUPUJÍCÍ/KLIENT

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.misafialova.cz uzavře se mnou, jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů uvedených na tomto webovém rozhraní. Klientem je ten, kdo prostřednictvím tohoto webového rozhraní uzavře se mnou, jako Poskytovatelem Smlouvu o poskytování konzultací, produktů nebo služeb, kterou si objedná konzultaci, produkt nebo službu nabízenou na a tomto webovém rozhraní. Kupujícím/Klientem může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.

 

 1. SPOTŘEBITEL 

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

 

 1. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA 

Je jí Smlouva, ve které jako Kupující/Klient vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající/poskytovatel i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu/klientovi a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

 

 1. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM 

Je Smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající/Poskytovatel a Kupující/Klient museli pro její uzavření osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na webových stránkách www.misafialova.cz vyplněním pořebných údajů Kupujícím/Klientem) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

 

 1. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím/Klientem a Prodávajícím/Poskytovatelem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím/Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

III. Objednávka a uzavření Smlouvy

 

 1. Kupující objednává online kurz přes webové rozhraní www.misafialova.cz, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním prodejního formuláře umístěného na webu.
  O obdržení objednávky vás budeme informovat automaticky mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Přílohou tohoto mailu potvrzujícího obdržení vaší objednávky jsou platné obchodní podmínky ve formátu PDF.
  Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se mnou.
 2. POPIS PRODUKTŮ A KONZULTACÍ. Na webovém rozhraní www.misafialova.cz naleznete podrobné informace jak k Esencím, tak i Konzultacím. Vzhledem k tomu, že jde typově o produkty a služby na míru konkrétnímu Kupujícímu, vždy dořešíme výběr konkrétní Konzultace nebo přípravu Esence na míru v rámci osobní konzultace. Na webu naleznete také veškeré informace k online kurzům i s podrobným popisem jejich hlavních vlastností, obsahu, s uvedením pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Veškeré prezentace produktů uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Pokud je u produktu uveden nějaký bonus či dárek, získáváte jej zdarma a není započítáván do konečné ceny. Poskytovatel si vyhrazuje právo bonusové materiály měnit. Jako Prodávající/Poskytovatel nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů nebo Smlouvu o poskytování konzultací. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ. Pro objednání online kurzů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující/Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, mail, telefon, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní a uvedením počtu/množství u jednotlivých objednávaných produktů), vyberete způsob úhrady. Pro objednání Bachových esencí slouží kontaktní formulář. Po naší úvodní konzultaci si domluvíme závazně konzultaci Bachovy esence na míru. Z této konzultace budete mít jako výsledný produkt lahvičku s Bachovými esencemi. Web není klasickým e‑shopem, kde byste si rovnou „klikli“ na konkrétní položku Bachových esencí k objednání.
 4. OBJEDNÁNÍ KONZULTACÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ KONZULTACE: Poté, co mě kontaktujete, se v rámci úvodního konzultačního hovoru dohodneme na poskytnutí/realizace konkrétní jednorázové Konzultace nebo zvýhodněného balíčku více Konzultací, zašlu Vám na Váš e‑mail shrnutí objednávky s uvedením Vašeho jména, příjmení, adresy, telefonního čísla, e‑mailu, uvedení objednané Konzultace nebo balíčku Konzultací a jejich cenu. Současně Vám v e‑mailu zašlu aktuální znění obchodních podmínek, informaci o zpracování osobních údajů a fakturu za objednanou Konzultaci/balíček Konzultací. Doručením Vašeho e‑mailu, kterým odpovíte na můj e‑mail se shrnutím objednávky a objednávku potvrdíte (čímž současně i udělíte souhlas s VOP), je Kupní smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené Kupní smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se mnou. V případě, že objednávku nepotvrdíte do 10 dní ode dne, kdy jsem Vám ji e‑mailem zaslala, objednávka je uplynutím 10. dne automaticky zrušena.
 5. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji objednávka a její přijetí a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná třetím osobám. Na vyžádání Vám ji zašlu.
IV. Cena produktů a platba

 

 1. CENA PRODUKTŮ. Na webu je sekci “ceník” u jednotlivých položek produktů uvedena jejich cena. Protože jako Prodávající nejsem plátce daně z přidané hodnoty, není rozlišována cena s daní a bez daně. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Všechny dárky či bonusové materiály nejsou započítávány do konečné ceny a pokud není stanoveno jinak, získáváte je zdarma.

 

 1. CENA ONLINE KURZŮ. Na webu je v sekci “online kurzy” k dispozici prodejní stránka online kurzu, kde je uvedená i cena online kurzu.

3. Sjednanou kupní cenou či cenou za poskytnutí konzultace nebo služby (dále jen „cena“) je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

 

4. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v mém vlastnictví.

 

 5. ZPŮSOB PLATBY. Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

  • bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

 

6. SPLATNOST KUPNÍ CENY. V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet. Pouze připomínám, jak jsem uvedla již výše, že nejsem povinna vám produkt dodat dříve, než uhradíte sjednanou cenu. V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě zálohové faktury vám o přijetí platby vystavím doklad o přijaté platbě a spolu při dodání produktu pak obdržíte mailem fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

 

Produkt není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. Dodací podmínky

A) DODACÍ PODMÍNKY ESENCÍ:

 1. MOŽNOSTI DODÁNÍ: Zboží je možné dodat prostřednictvím mnou zvoleného přepravce na vámi uvedenou doručovací adresu nebo výdejní místo. K přepravě využívám služeb vždy přepravce, se kterým mám nejlepší zkušenost. Konkrétního aktuálního přepravce vám vždy sdělím před vlastní objednávkou, stejně jako aktuální cenu přepravy.

Při převzetí zásilky si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u přepravce a kontaktujte mě. Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky, mám možnost následnou reklamaci zboží z důvodu porušení celistvosti obalu zamítnout, pokud se Vám nepodaří prokázat, že opravdu k takovému poškození došlo.

 1. DODACÍ LHŮTA: Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu dopravy. Zboží připravím k expedici zpravidla do 5 dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. O expedici a předpokládané době dodání obdržíte informaci na váš e‑mail a od přepravce email nebo SMS na telefonní kontakt zadaný v objednávce. Dodací lhůta u zboží doručovaného přepravcem je zpravidla do 2 pracovních dní od předání zboží přepravci, není-li na webovém rozhraní výslovně uvedeno jinak. Pokud by zboží nebylo možné v uvedené lhůtě dodat, budu vás kontaktovat, abychom domluvili další postup a pokud se nedohodneme na dodání v pozdější lhůtě, můžete jak vy, tak já od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je pak účinné okamžikem, kdy je doručeno druhé straně Smlouvy v písemné formě poštou nebo e‑mailem.
 2. NÁKLADY NA DOPRAVU (PŘEPRAVNÉ): Výše ceny za dodání Esencí závisí na mnou zvoleném způsobu dopravy. Vybírám vždy přepravce, se kterým mám nejlepší zkušenosti. Konkrétního přepravce a cenu dopravy Vám sdělím Vám jak v průběhu konzultačního rozhovoru, tak ve shrnutí objednávky.
 3. Důležité upozornění k doručování a převzetí zboží: S přípravou Esencí k expedici i s jejich doručováním mi vznikají náklady.Pokud by bylo nutné z důvodů na Vaší straně doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni mi uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak.

B) DODACÍ PODMÍNKY ONLINE KURZŮ:

1. Při koupi online kurzu vám po uhrazení kupní ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na vámi sdělenou elektronickou adresu zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP) a po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah dodán zpřístupněním členské sekce.
2. Konzultace či služba bude dodána dohodnutým způsobem, tj. buď osobně ve sjednaném termínu a místě, elektronicky a nebo telefonicky, přes Skype či využitím jiného dálkového způsobu komunikace. Podrobnosti naleznete v bodech 7 a 8. tohoto článku.
Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude online kurz dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet.
U kurzu bude obsah zpřístupňován postupně, dle harmonogramu uvedeného na úvodní stránce/nástěnce kurzu tak, aby bylo dosaženo maximální efektivity a návaznosti v procesu vzdělávání.

Po dodání produktu si prosím u kurzu co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

 

C) DODACÍ PODMÍNKY KONZULTACÍ:

Při poskytování konzultací a služeb se řídím platnými právními předpisy a poskytuji je s maximální pečlivostí a s využitím nejnovějších poznatků, naší odbornosti a s ohledem na veškeré údaje vámi sdělené, jež mají význam pro řádné poskytování konzultací. Akceptací těchto VOP se zavazujete sdělit nám veškeré údaje, jež mají význam pro řádné poskytnutí konzultace, tyto údaje poskytnout pravdivé, úplné a nezkreslené a neprodleně nám kdykoli po dobu trvání smlouvy sdělit, že došlo ke změnám těchto údajů a sdělit nové údaje, je-li to k řádnému poskytnutí konzultací potřebné. Veškeré údaje sdělené při poskytování konzultací nebo v souvislosti s ním jsou považované za důvěrné a jak vy, tak my se zavazujeme o nich zachovávat mlčenlivost a bez výslovného souhlasu druhé smluvní strany je nesdělovat třetím osobám. Je-li to s ohledem na charakter poskytované konzultace vhodné nebo stanovené zákonem, jsme oprávněni od vás požadovat poskytnutí potřebných údajů v písemné formě opatřené vaším podpisem.

 Termín poskytnutí konzultace bude vždy mezi námi dohodnut buď písemně nebo mailem nebo telefonicky. V případě, že vám nemůžu nabídnout vyhovující termín, jste oprávněni od smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a zasláno mailem nebo poštou nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy. V případě, že se bez závažného důvodu a omluvy nedostavíte na sjednaný termín konzultace nebo opakovaně neposkytnete potřebnou součinnost, jsem oprávněna od smlouvy odstoupit. Dále pro odstoupení platí ustanovení následujícího článku těchto VOP.

Konzultace bude uskutečněna v dohodnutém termínu. 

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet

 

 1. Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf. K přehrání obsahu v online kurzu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím našich znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Neodpovídáme za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu.
 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Pokud si zakoupíte on-line kurz, obdržíte pak přístupové údaje přímo pro zpřístupnění kurzu až po úhradě kupní ceny, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující/Klient se zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Samotný nákup produktů je možné uskutečnit i bez registrace a založení uživatelského účtu, ale je možné, že se tím ochudíte o přístup k některým námi poskytovaným výhodám. V případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv jsem rovněž oprávněna po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit.
VII. Odstoupení od Smlouvy
 1. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodání digitálního obsahu (online kurzu), pak jako Kupující odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP udělujete výslovný souhlas, aby vám byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy stanovené v § 1829 odst. 1 NOZ. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ).
  .
  Jako zdůraznění této skutečnosti jsem vložila na prodejní formulář zaškrtávací políčko “Souhlasím s dodáním digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.”. Zaškrtnutím tohoto políčka výslovně souhlasíte s tím, že po dodání digitálního obsahu, již nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ), tzn. digitální obsah po dodání není možné vrátit.
  .
 2. STORNO PODMÍNKY ONLINE KURZŮ S PEVNÝM ZAČÁTKEM
  - Kupující má právo kdykoliv před dodáním digitálního obsahu, tedy před startem online kurzu, bez oznámení důvodu, odstoupit od smlouvy.
  - Odstoupení je možné výhradně e‑mailem na adresu esence@misafialova.cz.
  - Výše storno poplatku je závislá na tom, jak dlouho před začátkem kurzu nahlásíte odstoupení od smlouvy:
  Více než 30 dnů před začátkem: storno poplatek –  20% z celé částky
  Od 29 dnů do 8 dnů před začátkem: storno poplatek – 50% z celé částky
  Od 7 dnů a méně před začátkem: stornopoplatek – 90% z celé částky
  Jakmile kurz začne: stornopoplatek – 100% z celé částky
  Vyúčtování a vrácení zaplacené částky snížené o stornopoplatky se uskuteční do 30-ti dnů od doručení oznámení odstoupení od smlouvy.
  - Úhradou faktury souhlasíte se storno podmínkami.
  .
 3. Je-li předmětem Smlouvy poskytnutí konzultace či služby, pak na základě vaší výslovné žádosti učiněné v textové podobě můžeme započít s plněním našich povinností ze Smlouvy ve 14 denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy stanovené v § 1829 odst. 1 NOZ. V takovém případě ovšem vezměte prosím na vědomí, že v pokud byly služby splněny (tj. konzultace či služba poskytnuta) před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemáte právo od smlouvy bez uvedení důvodů ve 14 denní lhůtě odstoupit (§ 1837 písm. a) NOZ). Pokud by ve 14 denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy byla splněna jen část služeb (konzultací) a od smlouvy jste odstoupili, bude vám vrácena jen poměrná část sjednané ceny resp. jste povinni uhradit poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
 4. Při odstoupení od Smlouvy, jejímž předmětem byla koupě online kurzu, jsme oprávněni vám ihned po odstoupení od Smlouvy znepřístupnit uživatelský účet a přístup do online kurzu.
 5. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vám vrátíme peníze, které jsme od vás přijali jako platbu za produkt. Při odstoupení od Smlouvy vám peníze vrátíme stejným způsobem, jakým jste nám je uhradili (tj. např. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.
 6. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé sjednané ceny ani do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy, máme právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení v takovém případě nabývá účinnosti okamžikem, kdy vám jej doručíme. V případě, že jsme od vás obdrželi před naším odstoupením od Smlouvy nějakou platbu, vrátíme vám ji do týdne od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.
 7. Kupující/Klient i Prodávající/Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem.
 8. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, případně jakýkoli další bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.
VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 3. Jako Prodávající/Poskytovatel vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží. Nejste-li spotřebitelem, záruku neposkytuji a odpovídám vám pouze za vady, které má produkt při převzetí.
 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový a nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo na výměnu součásti či opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni vám nový produkt bez vad dodat, vyměnit vadnou součást nebo produkt opravit, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
 5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.
 6. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i telefonicky nebo mailem. Je-li předmětem reklamace tištěná kniha, prosím doručte ji osobně, poštou či obdobným způsobem na naší adresu uvedenou v čl. II VOP.

 

Pokud vám ebook nebo online kurz (resp. přístupové údaje k němu) nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo “spam”. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodnu jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

 

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 

 1. Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese esence@misafialova.cz.
 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz
X. Závěrečná ustanovení

 

  1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího/Poskytovatele a Kupujícího/Klienta ze smlouvy vyplývající.
  2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.
  3. Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
  4. Tyto VOP jsou účinné od 1.7.2022.